خداوند بعضی بانوان را از ما نگیرد! یعنی آنقدر که بعضی از ایشان توی هپروت و دنیای ماورا سیر می کنند مهدی سلوکی توی پنج کیلومتر تا بهشت سیر نمی کرد! من واقعا نمی فهمم این دنیایی که تویش زندگی می کنیم آرمانی است و همه چیزش گل وبلبل است و ما کوریم و نمی بینیم، یا اینکه این حضرات علیه خودشان را به خواب زده اند و دنیا را گل و بلبل می بینند! الغرض هر کودک نوپای بی تمیزی که تازه دهانش را از شیر گرفته باشند هم می فهمد که مثلا دزدی و هیزی بد است. اصلا دزد به قبر پدرش بی ناموسی می کند اگر دزدی کند! مال دزدی هم چه لولهنگ و آفتابه مسی باشد چه ماشین شاسی بلند! چه آقا دزده قفل ماشین را بشکند چه اصلا سوییچ روی خود ماشین باشد! همه اینها را هر موجود عاقلی می فهمد ولی خب همین موجود عاقل یک چیز های دیگری هم می فهمد. مثلا می فهمد ماشینی را که حسابی چفت و بست کرده اند اگر به سرقت برود کمال رذالت سارق را می رساند. ولی اگر همین ماشین، درش را باز بگذارند و سوییچش را هم بالاش بگذارند و آنوقت به سرقت برود علاوه بر رذالت سارق، کمال حماقت صاحب ماشین را هم می رساند. این صاحب ماشین قطعا یا در هپروت و عوالم بالا سیر می کند یا از قوه ای به نام عقل بی بهره است! حالا اگر خود صاحب ماشین دوست داشته باشد که ماشینش به سرقت برود و خودش را به بی عقلی بزند این دیگر حرف دیگری است! همین مثال ساده و سردستی را اگر انطباق دهیم با رفتار بانوان در قبال مسئله پوشش و حجاب و انتظارات آنها در قبال نگاه نکردن مردان، به شوخی بودن استدلال هایشان پی می بریم! مانتو جلو باز می پوشند که تمام دم و دستگاه و شیر فلکه شان پیداست! زیرش هم ساپورت می پوشند که پایشان را عینه پاچه مرغ نشان می دهد! بعد از آن ور زیر علم عفاف و حیا سینه می زنند و برای بی حیایی و چشم هیزی مردان ایران، پستان به تنور می چسبانند! واقعا دنیا را این قدر آرمانی می بینند که این حق را برای خودشان قائلند که اینگونه خودنمایی کنند و هیچ نگاهی متعرض آنها نشود یا اینکه خودشان هم می دانند که دارند اباطیل می بافند و این حرف هایشان که در فضای واقعی و مجازی گوش فلک را پر کرده، صرفا یک فرار رو به جلوست تا بار مسئولیت سنگین عفاف و حیا را از دوش خودشان بر دارند و همه مشکلات را بر گرده مردان بگذارند! به هر روی نگاه مردان تحت هیچ شرایطی نباید دزد زیبایی زنان باشد و هیچ بهانه ای برای این کار قابل قبول نیست. ولی اگر زنان هم به عنوان صاحب این زیبایی کمی از توهمات خارج شوند و یک جو عقلشان را کار بیندازند به هیچ کجای دنیا بر نمی خورد!

منبع : مصطبهاز توهم خارج شو بانو!
برچسب ها : ماشین ,صاحب ,فهمد ,خودشان ,مردان ,بگذارند ,صاحب ماشین ,سرقت برود